Treball Final de Grau

[Inscripció al Treball Final de Grau]

ECTS

6 ECTS

Normatives

Documentació

Requisits previs

Tenir 150 crèdits aprovats, incloent Pràctiques I.

Sistemes d'avaluació

  • Valoració de l’elecció del tema, planificació i del procés d’elaboració del treball: 20%
  • Valoració del treball (informe d’investigació): 60%
  • Defensa del treball (pòster científic més preguntes): 20%